Hệ thống tôn vách

PH4-102-1190
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày
PH31-250-1000
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày
PH22-125-1000
  Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày SECTION INERTIA: Mômen quán tính SECTION RESISTANC: Mômen kháng uốn
PH29-185-740
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày SECTION INERTIA: Mômen quán tính SECTION RESISTANC: Mômen kháng uốn
PH35-125-750
  Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày SECTION INERTIA: Mômen quán tính SECTION RESISTANC: Mômen kháng uốn