Hệ thống tôn mái

PH65-418
      Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày
PH65-294
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày
PH42-490
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày
PH51-470
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày SECTION INERTIA: Mômen quán tính SECTION RESISTANC: Mômen kháng uốn
PH51-380-760
    Ghi chú: TYPE: Loại EFFECT WIDTH: Chiều rộng hiệu ứng FEEDING WIDTH: Chiều rộng mở rộng THICKNESS: Độ dày SECTION INERTIA: Mômen quán tính SECTION RESISTANC: Mômen kháng uốn

Pages